skip to Main Content

Fugleinfluensa hos villfugl i Norge

Kilde: Veterinærinstituttet

Forsidebilde:  9682276 © Cla78 | Dreamstime.com

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er påvist hos en rekke fulgearter flere steder i Norge. To ulike virusvarianter, H5N1 og H5N5, er påvist hos villfugl i løpet av utbruddssesongen 2021/2022.

Det har den siste tiden blitt observert døde og syke fugler flere steder langs norskekysten. Veterinærinstituttet har i mai og juni påvist høypatogen aviær influensa (HPAI) av subtypen H5N5 hos havørn, ravn, kråke og flere måkearter i Troms og Finnmark. I Nordsjøen og langs kysten i Rogaland er det observert et høyt antall døde havsuler, og det er påvist HPAI av subtypen H5N1 hos flere av disse. I tillegg er det påvist HPAI hos villfugl i Oslo og flere steder i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag fylke i denne perioden. I juni ble det for aller første gang påvist HPAI på Svalbard.

Syk ærfugl filmet i havnebassenget i Holmestrand juni 2021. Video: Jarl Rehn-Erichsen.

Status villfugl

Høypatogen aviær influensa (HPAI), også kalt høypatogen fugleinfluensa, er en svært smittsom sykdom som rammer villfugl og fjørfe.

HPAI ble påvist for første gang i Norge 27. november 2020 hos en kortnebbgås i Sandnes kommune i Rogaland. Viruset ble gjennom høsten 2020, vinteren og våren 2021 påvist hos en rekke villfugl i fylkene Rogaland, Vestland og Agder samt på Østlandet.. Det var virusvarianten (subtypen) H5N8 som ble påvist. Viruset var genetisk likt det viruset som ble påvist i en rekke europeiske land i utbruddssesongen 2020/2021. Den siste påvisningen av HPAI H5N8 ble gjort i slutten av juli 2021.

Virusvarianten HPAI H5N1 ble påvist i Norge i november 2021. Dette viruset ble først påvist i en verpehønsbesetning på Klepp i Rogaland.

Les mer på statussiden om fugleinfluensa hos fjørfe.

Karakterisering av arvestoffet til viruset påvist hos verpehøns, viste at det var svært likt virus påvist hos villfugl og fjørfe i Russland og enkelte europeiske land.

Les også: Fugleinfluensavirus kommer trolig fra Russland

Havørn med påvist H5N1 i Nord-Norge. Video: Jørn Johnsen

Veterinærinstituttet produserer oppdaterte oversikter i form av kart over hvor det er påvist fugleinfluensa i Norge i 2021 og 2022:

Undersøkelser for høypatogen fugleinfluensa (HPAI) hos villfugl i Norge for prøver mottatt fra og med 2021-09-01 til 2022-08-29, kl: 07:30. På kartet er prøvetatte fugler markert i respektive kommunes geografiske sentrum.

Undersøkelser for høypatogen influensa hos ville fugler i Norge i løpet av de siste to måneder (prøver mottatt: 2022-06-20- 2022-08-20).

 

Påvisninger av høypatogen influensa hos ville fugler i Norge.

Meld fra til Mattilsynet

Veterinærinstituttet anbefaler at publikum som oppdager svekkede eller døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker, kråkefugler og rovfugl, er varsom med kontakt med disse. Meld straks fra til Mattilsynet på epost postmottak@mattilsynet.no, slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Se mer info og spørsmål og svar om fugleinfluensa fra Mattilsynet.

Mennesker kan i svært sjeldne tilfeller smittes av fugleinfluensa. Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko for mennesker med virustypene som er påvist i Norge som svært lav. Basert på nåværende kunnskap er denne risikovurderingen fortsatt gjeldende.

På generelt grunnlag bør man unngå å berøre syke eller døde villfugler uten beskyttelsesutstyr. Publikum oppfordres til å ta kontakt med Mattilsynet ved funn av død villfugl.

Folkehelseinstituttet: Fugleinfluensa

Risiko for smitte til fjørfe

Hos domestisert fjørfe opptrer aviært influensa A-virus (AIV) i to hovedformer, karakterisert ved henholdsvis høy og lav evne til å fremkalle sykdom (patogenitet).

Høypatogene fugleinfluensa (HPAI)-virus kan forårsake alvorlig og svært smittsom sykdom hos fjørfe og fugler i fangenskap. Dødeligheten i fjørfeflokker kan i enkelte tilfeller være på over 90 prosent. Alle epidemier som er kjent så langt, har vært forårsaket av subtypene H5 eller H7.

De fleste lavpatogene fugleinfluensa (LPAI)-virus gir lite eller ingen sykdom. Samtidig har noen LPAI-virus potensiale til å endre seg til en høypatogen form etter at de har etablert seg i fjørfeflokker. Dette gjelder for LPAI-virus som har noen spesielle overflateproteiner kalt H5 og H7.

LPAI-virus blir ofte påvist hos villfugl i Norge. Det er viktig å hindre at viruset kommer inn i kommersielle fjørfehold eller hobbyfjørfe hvor det kan gi alvorlig sykdom og død hos fuglene.

Norge er fri for andre former for influensa hos andre produksjonsdyr. Unntaket er influensa A(H1N1) hos svin.

Aviær influensa (fugleinfluensa)

Aviær influensa (AI, fugleinfluensa) forårsakes av influensa A-virus. Virusene er svært smittsomme, svært variable og vidt utbredt hos fugler. Ville fugler med tilknytning til vann, som ender, gjess, svaner, vadefugler og måker, utgjør et naturlig reservoar for forskjellige subtyper av lavpatogene influensa A-virus. Virusbærende villfugler utvikler normalt ikke klinisk sykdom, men skiller ut store mengder virus med avføringen.

Mer informasjon om aviær influensa (AI)

 

Search