skip to Main Content

Rune Bratland ny visepresident i CEPA

Rune Bratland
Rune Bratland
Rune Bratland, visepresident i CEPA

Rune Bratland ble nylig valgt til ny visepresident i CEPA med fagfelt profesjonell skadedyrbekjempelse og opplæring.

Rune Bratland har lang fartstid i skadedyrbransjen.  Han startet sin kariere i Rentokil Initial Norege AS i 2000.  I 2006 startet han Skadedyrservice AS hvor han er eier og daglig leder.  De siste seks årene har han vært styreleder i SKABRA.

CEPAs oppdrag er å fungere som skadedyrsbransjens stemme overfor alle relevante interessenter.  Målet er å fremme forståelsen for skadedyrsbransjen gjennom en økt dialog med beslutningstakere og opinionsledere på europeisk nivå om saker som påvirker vår bransje.

SKABRA har gjennom en årrekke deltatt aktivt i CEPA.  Dette har gitt oss verdifull tilgang til informasjon og det Europeiske nettverket som CEPA representerer.  Som bidragsyter i CEPA var vi en viktig sparringpartner i sluttføringen av EN 16636 (Standarden for skadedyrbedrifter).  Denne standarden danner grunnlag for sertifisering av skadedyrbedrifter i Europa.  Et annet viktig arbeidsområdene har vært å påvirke beslutningstakere og komiteer i EU systemet i forbindelese med det nye EU Direktivet om Biosider og  Antikoagulanter, dette arbeid har pågått i flere år og vil være et viktig fokusområde fremover.  Se eget nyhetsbrev om dette.

Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon
Styret

Search