EU-høring om antikoagulantene (biocider)

ECHA ønsker innspill til vurderingen av om muse- og rottemidler som oppfyller eksklusjonskriteriene, skal få fornyet godkjenning.

Antikoagulantene klorfacinon, kumatetralyl, brodifakum, flokumafen, bromadiolon, difenakum og difetialon er under vurdering for fornyet godkjenning som muse- og rottemiddel. Disse stoffene oppfyller kriteriene for eksklusjon. Det vil si at det har egenskaper som gjør at det i utgangspunktet ikke skal godkjennes.

EU-kommisjonen kan likevel foreslå videre godkjenning av stoffene hvis det kan vises at minst en av følgende betingelser er oppfylt:

  • Det er svært lav risiko tilknyttet bruken av stoffet.
  • Stoffet er nødvendige for menneskers eller dyrs helse eller for miljøet.
  • Å nekte godkjenning av stoffet kan gi uforholdsmessige negative konsekvenser for samfunnet.

Gi ditt innspill innen 23. juli 2024

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa etterlyser på vegne av EU-kommisjonen informasjon som kan belyse om noen av betingelsene for å kunne gi godkjenning av dette stoffet er innfridd.

Alle interessenter inviteres til å sende innspill til Echa innen 23. juli 2024.

EU-kommisjonen vil ta hensyn til de innspillene som kommer i sine forslag til beslutninger for stoffet.