Vedtekter

Vedtekter for foreningen Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon(SkaBra)

Stiftet 29. august 2008

Vedtektene er endret og vedtatt 5. mars 2019

1. Navn

Foreningens navn er Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon (SkaBra)

2. Formål:

SkaBra har som formål å:
2.1. Fremme skadedyrbransjens interesser i samfunnet og bedre forståelsen for bransjens arbeid.
2.2. Uttale seg på bransjens vegne, og representere bransjen i ulike fora. Holde kontakt med CEPA og andre organisasjoner. Holde seg orientert om endringer som har betydning for bransjen hos nasjonale og overnasjonale myndigheter.
2.3. Samarbeide med statlige og lokale myndigheter, til beste for samfunnet og bransjen.
2.4. Arbeide for økt kompetanse og bedre metoder i skadedyrbransjen. Særlig skal det arbeides for trygge og miljøvennlige metoder.
2.5. Arbeide for et godt forhold mellom bransjens medlemmer og bidra til god og etisk konkurranse bedriftene imellom.
2.6. Forhandle fram gunstige leverandøravtaler på vegne av medlemmene.
2.7. Bidra til å utforme en bransjestander/kvalitetsnorm for skadedyrbransjen.
2.8. Arrangere Skadedyrdagene.
2.9. SkaBra er en non-profitt organisasjon.

3. Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

4. Hoved medlemskap:

4.1. Hoved medlemskap i SkaBra kan de søke som:

4.1.1. Er norsk registrert foretak i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret.
4.1.2. Fysisk utfører bekjempelse og forebyggende tiltak mot skadedyr som en del av foretakets virksomhet.
4.1.3. Har minst en offentlig godkjent skadedyrbekjemper som ansatt eller eier av foretaket.
4.1.4. Utøver ervervsmessig skadedyrbekjempelse for andre mot betaling.

4.2. Hovedmedlemmene har stemmerett. Med 1 stemme per godkjent skadedyrbekjemper begrenset oppad til 10 stemmer.
4.3. Flere foretak som;

4.3.1. Franchiser
4.3.2. Foretak som i det vesentlige fremstår som samarbeidende utad
4.3.3. Separate foretak som har samme eier. Med samme eier menes der hvor en person eller foretak har eierinteresser i ett eller flere foretak. Disse foretakene tillates å ha egne separate medlemskap. Slike foretak kan kun stemme med inntil 10 stemmer totalt. Og kan da totalt stemme begrenset oppad til 10 stemmer.

4.4. Søknad om medlemskap rettes til styret, som innvilger/avslår medlemskap. Styret kan bare avslå medlemskap dersom det har saklig grunn.
4.5. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent og serviceavgift er betalt.

5. Assosiert medlem:

5.1. Et hvert foretak, organisasjon, person, nasjonale som internasjonale, som støtter formålsparagrafen til SkaBra, og som ønsker å bidra til å styrke bransjen, kan bli assosiert medlem.
5.2. som assosiert medlem får foretaket tale- og forslagsrett på årsmøtet, dog ingen stemmerett.

6. Medlemmene plikter

6.1. Å arbeide for de formål SkaBra har satt seg.
6.2. Å innbetale serviceavgift og kontingent til rett tid.
6.3. Å ha ansvarsforsikring etter bedriftens aktivitet og størrelse.

7. Serviceavgift/kontingent: Hovedmedlem og assosiert medlem

7.1. Hvert medlemsforetak betaler kontingent og serviceavgift.
7.2. Kontingenten er lik for alle medlemsforetak. Kontingenten for neste års bestemmes på årsmøte for innerverende år.
Kontingenten følger kalenderåret.
7.3. Serviceavgiften består av et grunnbeløp ganget med antall godkjente skadedyrbekjempere i foretaket. Antall godkjente skadedyrbekjempere baseres på folkehelseinstituttets sin liste pr 1. november året før. Medlemsforetakene er selv ansvarlig for å melde endringer til Folkehelseinstituttet i god tid før 1. november. Maksimal avgift er 10 ganger grunnbeløpet.  Grunnbeløpet for neste år bestemmes på årsmøtet for innerverende år.  Grunnbeløpet følger kalenderåret.
7.4. Medlemsavgiften for assosierte medlemmer er 2 ganger serviceavgiften + kontingenten.
7.5. Krav om innbetaling av serviceavgift og kontingent sendes ut primo januar.

8. Styrets arbeid:

8.1. Styret i SkaBra er ansvarlig for den daglige driften. Styret skal:

8.1.1. Arbeide for målene i formålsparagrafen.
8.1.2. Uttale seg på vegne av medlemsforetakene til presse og myndigheter.
8.1.3. Lage budsjett og føre regnskap med økonomien.
8.1.4. Innvilge medlemskap og sende ut kontingent.
8.1.5. Arrangere Skadedyrdagene.
8.1.6. Lage årsberetning.
8.1.7. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.

8.2. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller når et flertall av styrets medlemmer krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
8.3. Styremøtene ledes av styrets leder og det skal føres protokoll fra styremøtene.

9. Representasjon av foreningen utad

Foreningen tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap.

10. Styresammensetning og valgkomite:

10.1. En valgkomite på inntil 3 personer velges på årsmøtet. Valgkomiteen har som oppgave å finne egnede kandidater til styreverv.
Valgkomiteen fremmer også forslag til leder og nestleder. Valgkomiteen legger fram sine forslag på årsmøtet.
10.2. Styret velges på årsmøtet. Styret består av 5 – 9 personer med personlige varamenn. I de tilfeller et nytt medlem, har krav på fast plass i styret, utvides styret frem til neste valg.
10.3. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, slik at ca. halve styret er på valg hver gang. Styret består av leder, nestleder og 3 – 7 styremedlemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  Styret konstituerer seg selv.
10.4. De 4 største bedriftene (målt etter antall godkjente skadedyrbekjempere) har automatisk rett til styreplass. Disse
styremedlemmene har personlige varamenn fra samme bedrift. Bedriftene melder inn sine kandidater til valgkomiteen før årsmøtet.
10.5. De øvrige styremedlemmene velges blant de øvrige medlemsbedriftene.
10.6. Det kan være opp til to styremedlemer per medlemsbedrift.  Alle i styret har en stemme ved avstemninger.  Bortsett fra om det er to styrerepresentanter fra samme medlemsbedrift.

10.6.1. Medlemsbedrifter
10.6.2. Franchiser
10.6.3. Foretak som i det vesentlige fremstår som samarbeidende utad
10.6.4. Separate foretak som har samme eier. Med samme eier menes der hvor en person eller foretak har eierinteresser i ett eller flere foretak. Foretak nevnt i 10.6.1,10.6.2, 10.6.3 og 10.6.4 som er representert med 2 styrerepresentanter har til sammen 1 stemme ved avstemninger.

11. Årsmøtet

11.1. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.  Årsmøtet skal arrangeres inne utgangen av mars hvert år.  Innkalling skjer med 4 ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet under innkomne saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.  Fullstendig sakliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøte.  På årsmøte kan ikke behandles saker som ikke er oppført på saklisten.
11.2. Alle ansatte/eiere i medlemsbedriftene har møterett, talerett og forslagsrett på årsmøtet.
11.3. Bare hovedmedlemmer har stemmerett på årsmøtet.  For å få stemmerett må kontingent og serviceavgift for inneværende år være betalt.  Hvert foretak har like mange stemmer som de hadde godkjente skadedyrbekjempere.  De må samtidig ha innbetalt serviceavgift for dette antall godkjente skadedyrbekjempere, se punkt 7.3.  Maks antall stemmer per medlemsbedrift er 10.
11.4. Kun godkjente skadedyrbekjempere kan stemme/representere sin bedrift på årsmøtet.  Samme person kan representere alle bedriftens stemmer.
11.5. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.
11.6. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.  Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.  Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.  Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater som skal velges, telles ikke, og stemmene skal anses, ikke avgitt.
11.7. Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat/sak ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer(relativt flertall).

12. Årsmøtets oppgaver

Følgende saker skal behandles av årsmøte:

 • Åpning av årsmøtet ved styrets leder eller nestleder.
 • Opptegnelse av hvor mange medlemmer som har møtt og andre møtende. Fortegnelsen skal angi hvor mange stemmer
  det enkelte medlemsforetak representerer og hvem som kan stemme på vegne av foretaket.
 • Konstituering med valg av referent og 2 til å signere protokoll.
 • Valg av ordstyrer.  Dersom styrets leder møter er denne ordstyrer.
 • Styrets årsberetning.
 • Revidert regnskap fra siste kalenderår.
 • Handlingsplan, budsjett, kontingent og grunnbeløp for neste år.
 • Innkomne saker.
 • Valg av nytt styre.
  • Valg av styremedlemmer.
  • Valg av varamedlemmer.

Valgkomiteen legger fram forslag til valg av styre og varamedlemmer. Forslag til styre og varamedlemmer kan også
fremmes av deltagerne på årsmøtet. Først velges styre, deretter styrets leder og nestleder fra de valgte
styremedlemmene.

 • Valg av valgkomité.

13. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret ønsker det eller når foretak som representerer minst 25 % av stemmene ber om det. Det innkalles på samme måte som ved et ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.

14. Revisor

SkaBra har valgt å ikke ha revisor.

15. Endring av vedtekter

Vedtektsendringer kan bare gjøres på ordinære årsmøter under punktet innkomne saker. Forslag til ny vedtekt skal gjøres tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet. Det kreves 2/3-flertall for å vedta vedtaksendringer.

16. Utmelding

Utmelding gjøres per e-post eller per brev til styret.  Ved utmelding vil fakturert eller innbetalt serviceavgift og kontingent ikke refunderes.

17. Eksklusjon

17.1. Styret kan vedta eksklusjon av medlemmer.  Styrevedtak om eksklusjon kan klages inn til årsmøtet for overprøving. Klagen fremmes som sak på årsmøtet.  Under behandlingen av en sak om eksklusjon har kun medlemsforetakenes stemmeberettigede representanter møterett.
17.2. Ved eksklusjon vil ikke innbetalt kontingent og serviceavgift bli refundert.
17.3. Som grunnlag for eksklusjon regnes blant annet:

17.3.1. Ikke innbetalt serviceavgift eller kontingent for ett år eller mer.
17.3.2. Uttalelser, handlinger, arbeidsmetoder eller andre forhold som er egnet til å sette skadedyrbransjen i vanry.
17.3.3. Manglende oppfølging/aksept av formålet til bransjeforeningen.
17.3.4. Brudd på vedtektsbestemt handlingsregel.
17.3.5. Brudd på påbud og/eller forbud vedtatt av kompetent foreningsorgan for SkaBra.
17.3.6. Annet mislighold i forhold til foreningen eller av foreningsforpliktelsene.

18. Oppløsning

18.1. Oppløsning av organisasjonen må vedtas med 2/3-flertall.  Forslaget om oppløsning skal være sendt alle medlemsbedrifter minimum 4 uker før det behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.  Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3- flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.  For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3-flertall.
18.2. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.  Det ordinære styre kan velges som avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
18.3. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at midlene gis til et ikke-økonomisk formål. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
18.4. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.  Vedtak om
sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om
vedtektsendring (§15). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøte skal stemme over.  Ved sammenslåing/deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.